Grant VEGA č. 1/0587/18 Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku (2018-2019)

Cieľom projektu je zmapovať a na základe dobových súvislostí čo najkomplexnejšie zhodnotiť doterajší stav hispanistiky na Slovensku. Projekt sa zameriava najmä na prvé kultúrne a literárne kontakty s hispánskym svetom a na prvé kroky slovenskej hispanistiky ako samostatnej vednej disciplíny.

Základné impulzy k jej konštituovaniu vyšli z Katedry romanistiky FiF UK, preto je predmetom skúmania nielen mnohostranná činnosť zakladateľských osobností v päťdesiatych rokoch 20. storočia, ale aj hispanistická aktivita lektorov z externého prostredia v predchádzajúcom období. Výsledky bádania, ktoré sa u nás v takejto podobe doposiaľ nerealizovalo, sú východiskom pre zhodnotenie neskoršieho vývinu slovenskej hispanistiky, jej aktuálneho stavu a perspektív, poskytujúcim základ pre následnú konfrontáciu so situáciou v krajinách stredoeurópskeho priestoru.

Riešitelia:  doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. (hlavná riešiteľka), doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD., doc. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.,  Mgr. Silvia Vertanová, PhD., Mgr. Anna Ďurišíková, PhD., Mgr. Barbara Ďurčová (Sigmundová), PhD., PhDr. Mária Medveczká, PhD. (PdF UK Bratislava)

Reklamy